- Färdplanerna skapar förväntningar på att politiken ska leverera förutsättningar för omställningen. Nu krävs snabba beslut för att behålla momentum och lägga grunden till världens första fossilfria välfärdsland, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

22 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Nio av dem presenterades under 2020 och ur dem har Fossilfritt Sverige plockat ut 17 särskilt prioriterade förslag där regeringen behöver fatta beslut snarast.

Ett av förslagen är: Sätt ett nationellt planeringsmål för biogas och andra förnybara gaser för att stimulera investeringar i svensk produktion. Målnivån sätts förslagsvis i linje med Biogasmarknadsutredningen på totalt 10 TWh till 2030.

Fossilfritt Sverige föreslår också att regeringen inför en biopremie eller en annan form av kompensation till jord- och skogsbrukare som kör sina arbetsmaskiner på biodrivmedel. Kompensationen ska motsvara den skatterabatt som finns för de som kör på fossila bränslen.

Läs mer på Fossilfritt Sveriges webbplats.

Här finns mer info om gasbranschens klimatfärdplan