Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG byggs marknaden för flytande fordonsgas ut i snabb takt. I slutet av 2018 fanns det 6 tankstationer, i dag finns det 25. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har också ökat det senaste året. Andelen biogas i den flytande fordonsgasen ligger på nästan 50 procent, enligt SCB:s statistik.

– Det är jätteroligt att andelen biogas i den flytande fordonsgasen redan är så hög. Det visar att vi är rätt ute i ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”, som vi lämnade över till regeringen i höstas. Den flytande biogasen är en viktig pusselbit i gasbranschens resa mot fossilfrihet. Samtidigt blir det tydligt att naturgasen fungerar som en bro över till biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Statistiken från SCB visar vidare att andelen biogas i den komprimerade fordonsgasen, som används till personbilar, lastbilar och bussar, är fortsatt hög. För helåret 2020 hamnar biogasandelen på 95 procent. Försäljningen minskade något jämfört med 2019, framförallt på grund av lägre efterfrågan till följd av coronapandemin.

– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen 2023. Redan nu närmar vi oss alltså målet, och det är givetvis mycket glädjande, säger Maria Malmkvist.

Det görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– För att realisera den potential som finns i Sverige måste den statliga Biogasmarknadsutredningens förslag bli politisk verkstad så snart som möjligt. Biogasen behövs för att vi ska nå Sveriges högt ställda miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

Fakta:

Biogas är ett förnybart bränsle som tillverkas av matavfall, avloppsslam och andra restprodukter. Det används inom transportsektorn, industrin, sjöfarten och inom el- och värmebranschen. Biogas minskar klimatutsläppen med i genomsnitt 90 procent.

Mer statistik: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se