Jag är inte mycket för nyårslöften men jag kan lova att Energigas Sverige även i år ska fortsätta göra allt vi kan för att skapa förutsättningar för en växande gasmarknad med en ökande andel förnybara energigaser tillsammans med er alla i gasbranschen.

Precis före jul publicerade regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan. Det är ett omfattande dokument, där vi önskar att energigaserna skulle ha en mer framträdande roll. Givetvis är Tidöavtalet utgångspunkten i skrivningarna, och utöver det utgår dokumentet i mångt och mycket från den lagstiftning som kommer från EU. Energigas Sverige deltog i ett av de dialogmöten som Klimatpolitiska rådet bjöd in till kring den klimatpolitiska handlingsplanen. Ett intressant möte där det tydligt framkom ett önskemål om att vi behöver genomföra flera klimatåtgärder i närtid.


Prenumerera på nyhetsbrevet


Det är ett stort fokus på frågor som rör civilt försvar, resiliens och försörjningstrygghet. Frågor som bland annat diskuterades under Folk och försvar i början av året. I dagarna fick även Energimyndigheten ett nytt uppdrag som ska stärka försörjningstryggheten i gassektorn. Syftet med uppdraget är att analysera försörjningstryggheten inom gasområdet i Sverige, både då det gäller rörbunden och flytande gas. Även vätgas omfattas i viss utsträckning. Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2025 till Klimat- och näringslivsdepartementet. Energigas Sverige kommer bidra i arbetet och ge inspel till Energimyndigheten.

En positiv nyhet är att regeringen behåller klimatpremien för biogaslastbilar! I promemorian som remitterades i höstas föreslogs att klimatpremien skulle slopas för biogaslastbilar på grund av ändringar i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Energigas Sverige har arbetat hårt för att regeringen skulle dra tillbaka förslaget och i stället fortsätta möjliggöra stöd inom klimatpremien med stöd av EU:s de minimis-regler. Utifrån regeringens pressmeddelande (25/1) kan vi konstatera att regeringen har valt precis den lösningen. Positiva nyheter för gasbranschen, för transportsektorns omställning och utbyggnaden av biogasproduktion!

Den 8 december nådde rådet och parlamentet en preliminär politisk överenskommelse om de sista delarna av Gasmarknadspaketet med gemensamma regler för den inre marknaden för förnybar gas, naturgas och vätgas. Syftet med lagstiftningen är att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser i energisystemet. Nästa steg i processen är nu att både parlamentet och rådet formellt godkänner överenskommelsen och sedan ska de nya reglerna implementeras i medlemsstaterna. Regeringen har redan nu gett Energimarkandsinspektionen uppdrag om genomförande av EU:s gasmarknadspaket, men tyvärr bara i de delar som berör naturgasområdet. Energigas Sverige har hemställt till regeringen att uppdraget kompletteras med de delar som avser förnybar gas och vätgas även om de har förlängda genomförandefrister. Storskalig och snabb utbyggnad av vätgasinfrastruktur är nödvändigt för att Sverige ska klara klimatmålen och täcka de enorma behoven av fossilfri vätgas framöver. Det är dessutom bråttom. Redan till 2030 ska EU:s klimatmål att minska EU:s utsläpp med minst 55 procent vara uppfyllt. Det finns inte tid att vänta!

Energigas Sverige har under sommaren och hösten haft tät kontakt med Naturvårdsverket och varit behjälpliga med att svara på frågor som dykt upp i samband med myndighetens uppdrag att ta fram författningsändringar för att införa EU:s nya utsläppshandelssystem, EU ETS 2. EU ETS 2 är ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp och kommer att bli ett viktigt styrmedel för de sektorer som inte sedan tidigare ingår i det befintliga utsläppshandelssystemet, EU ETS 1. Naturvårdsverkets förslag är nu på remiss och Energigas Sverige arbetar förstås med att ta fram ett svar och förankra det med våra medlemmar. För er som är medlemmar i Energigas Sverige, och som vill vara delaktiga i det arbete vi gör avseende EU ETS 2, har vi en arbetsgrupp som ni gärna får anmäla er till. Hör gärna av er till anna.wallentin@energigas.se i så fall!

Vi vill i detta brev även tacka alla er som har kommit med kloka synpunkter och tankar på det underlag som vi har skickat till våra medlemmar angående uppgraderingen av gasbranschens klimatfärdplan. Ett intensivt arbete pågår för att uppgradera färdplanen så att det blir tydligt varför energigaserna är viktiga i arbetet med att ställa om Sverige och på vilket sätt gasen är en förutsättning för elektrifieringen av samhället.

Så här års pågår givetvis även planeringen av Gasdagarna 2024 som genomförs i Båstad 22-23 maj. Vi hoppas att ni går in och anmäler er, för utan er blir det inga fantastiska dagar! Programmet spänner i vanlig ordning över många olika frågor som rör gasbranschen och vi är säkra på att vi har många spännande presentationer att se fram emot att ta del av.

Energigas Sverige planerar även för Almedalen veckan efter midsommar. Vi finns på plats hela veckan och deltar gärna i debatter, paneler och runda bordssamtal. Hör gärna av er till Anna Wallentin på anna.wallentin@energigas.se om ni är intresserade av oss fyra som är på plats deltar.

Vi har även glädjen att välkomna Viktor Eklund till kansliet. Viktor kommer de kommande tre åren vara projektledare för H2Safetyv vars syfte är att intensifiera arbetet med säkerhetsrelaterade frågor inom vätgas. Om ni är intresserade av att delta och bidra i arbetet får ni gärna höra av er till Mattias Hanson, på mattias.hanson@energigas.se.

Som ni förstår av ovanstående så kommer 2024 att bli ett intensivt år! Låt oss gemensamt ta oss an alla utmaningar och möjligheter som finns för att driva utvecklingen och omställningen framåt.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet