Totalt 4 TWh biogas användes i Sverige 2020

Sedan 2015 har biogasanvändningen mer än fördubblats, medan svensk produktion bara ökat med 11 procent under samma period. Biogasimporten dämpades dock under 2020 och steg med en procent till knappt 1,9 TWh, varav 90 procent från Danmark. En mindre del av importen används som fordonsgas och merparten främst i industrin och till uppvärmning.

Total biogasanvändning 2015-2020 (GWh)

Biogasproduktionen är 2,2 TWh vid 282 anläggningar

Det finns totalt 282 anläggningar runt om i Sverige som producerar biogas. Totalt producerades 2 161 GWh biogas under 2020, en ökning med 2,4 procent jämfört med 2019.

Antal anläggningar

Nära hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 33 procent av all biogas. Totalt producerades 721 GWh biogas vid svenska reningsverk 2020, en minskning med 2 procent.

Merparten av biogasen produceras i så kallade samrötningsanläggningar (36 stycken). Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin – kan de producera en stor mängd biogas. Samrötningsanläggningar har stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet. Under 2020 ökade produktionen med 8 procent till 1 112 GWh.

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2020

För deponigas som samlas upp vid landets deponier är den långsiktiga trenden en årlig minskning sedan förbudet mot deponering av organiskt material infördes 2005. För 2020 är mängden uppsamlad deponigas 129 GWh. Det sker även biogasproduktion vid sju industrier (135 GWh), främst genom anaerob behandling av industriellt avloppsvatten. Det finns 54 mindre gårdsanläggningar som tillsammans producerade 64 GWh biogas, nästan uteslutande från gödsel.

Fram till våren 2018 fanns även en demonstrationsanläggning för förgasning av skogsbiomassa i Sverige då den lades ner, så ingen biogas från förgasning producerades under 2020.

Biogasproduktion per anläggningstyp 2005–2020

Nästan två tredjedelar av den svenska biogasen används som fordonsgas eller matas in på gasnät

År 2020 gick 65 procent av den producerade biogasen till uppgradering och 19 procent till värme. Den biogas som inte uppgraderades användes lokalt för elproduktion, direktanvändning inom industri eller övrig användning. 11 procent av biogasen facklades bort - merparten vid deponier, industrianläggningar och mindre reningsverk.

Den svenska uppgraderade biogasen används främst som fordonsgas. Resten bedöms användas som processbränsle i industrier eller för uppvärmning. Mängd biogas som uppgraderas har ökat kraftigt sedan 2005, samtidigt som värmeproduktionen har minskat.

Läs mer om fordonsgas här

Användning av svenskproducerad biogas 2020

Användning av svenskproducerad biogas 2005–2020

Det finns 68 uppgraderingsanläggningar som tillsammans producerade 1 341 GWh uppgraderad biogas under 2020. Den vanligaste uppgraderingstekniken är vattenskrubber (45 stycken) och kemisk absorption (12 stycken).

Av den uppgraderade biogasen injicerades 546 GWh biogas på de större gasnäten i sydvästra Sverige och i Stockholm. Andelen biogas i hela det västsvenska gasnätet (transmissionsnätet och distributionsnäten) var 29 procent 2020, men ser ut att ha stigit till 35 procent första kvartalet 2021. I Stockholms gasnät var andelen biogas 84 procent 2020. Det finns totalt 13 injektionsstationer för biogas vid de två gasnäten. Det finns även ett antal mindre lokala gasnät runt om i landet som distribuerar biogas, i vissa fall med LNG som backup.

Produktionen av flytande biogas ökar kraftigt

Det producerades även 78 GWh flytande biogas (LBG – Liquefied Biogas) vid två anläggningar under 2020, där uppgraderad biogas förvätskas till flytande metan. Produktionen ökade med 54 procent. LBG kan användas på samma sätt som LNG (Liquefied Natural Gas) i exempelvis industri, sjöfart och tunga långväga transporter. Ytterligare minst en LBG-anläggning har tagits i drift under 2021 och fler är på gång.

Biogasen produceras av avfall och restprodukter

Biogasen produceras av olika typer av avfall och restprodukter från hushåll, industrier och jordbruket. Biogasutbytet skiljer stort mellan olika substrat och beroende på hur våta de är.

Genom att fördela biogasproduktionen utifrån inrapporterade substratmängder och sedan använda antagna biogasutbyten kan biogasproduktionen fördelas på olika substrat. Mest biogas uppskattas då produceras från avloppsslam (32 procent av produktionen), matavfall (21 procent) och gödsel (11 procent). Observera att denna fördelning är förknippad med stor osäkerhet.

Biogasproduktionen från gödsel ökar stadigt

Rötning av gödsel är en kraftfull miljöåtgärd då det minskar metanutsläppen från konventionell gödselhantering kraftigt samtidigt som biogas produceras som kan ersätta fossila bränslen. Rötresten blir näringsrik biogödsel som går tillbaka till jordbruket. Mängden gödsel som rötas i gårds- och samrötningsanläggningar ökar stadigt. Totalt 77 anläggningar använder nu gödsel som substrat varav 54 är gårdsanläggningar och resterande samrötningsanläggningar. Mängden gödsel som rötas till biogas och biogödsel har mer än femdubblats sedan 2009 och uppgick till 1,2 miljoner ton (våtvikt) år 2020.

2,6 miljoner ton biogödsel till jordbruket

Vid rötningsanläggningarna uppstår även en näringsrik rötrest, utöver biogas, som kan användas som gödningsmedel. Därmed återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts. Det minskar behovet av importerad mineralgödsel och minskar CO2-utsläppen från jordbruket.

Under 2020 producerades knappt 3 miljoner ton rötrest (våtvikt) varav 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket. Från gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar användes i princip all rötrest (biogödsel) som gödningsmedel och från avloppsreningsverken användes 43 procent av rötresten (rötslam) som gödningsmedel. Resterande mängd användes främst som anläggningsjord eller för sluttäckning av deponier. Även en del rötrest från industrianläggningarna användes som gödningsmedel.

Ladda ner rapporten:
Produktion och användning av biogas och rötrester år 2020

Download:
Biomethane in Sweden – market overview and policies