Totalt 4 TWh biogas användes i Sverige 2018

Sedan 2015 har biogasanvändningen mer än fördubblats, medan svensk produktion bara ökat med 9 procent under samma period. Biogasimporten uppskattas till drygt 1,8 TWh under 2019, varav två tredjedelar från Danmark. En mindre del av importen används som fordonsgas och merparten främst i industrin och till uppvärmning.

Biogasproduktionen är 2,1 TWh vid 280 anläggningar

Det finns totalt 280 anläggningar runt om i Sverige som producerar biogas. Totalt producerades 2 111 GWh biogas under 2019, en ökning med 3,3 procent jämfört med 2018.

Nära hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 35 procent av all biogas. Totalt producerades 738 GWh biogas vid svenska reningsverk 2019, en ökning med 2 procent.

Nästan hälften av biogasen produceras i så kallade samrötningsanläggningar (36 stycken). Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin – kan de producera en stor mängd biogas. Samrötningsanläggningar har stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet, en trend som tillfälligt bröts 2018. Under 2019 ökade dock produktionen igen med 7 procent till 1 031 GWh.

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2019

För deponigas som samlas upp vid landets deponier är den långsiktiga trenden en årlig minskning sedan förbudet mot deponering av organiskt material infördes 2005. För 2019 är mängden uppsamlad deponigas 142 GWh. Det sker även biogasproduktion vid sju industrier (142 GWh), främst genom anaerob behandling av industriellt avloppsvatten. Det finns 50 mindre gårdsanläggningar som tillsammans producerade 58 GWh biogas, nästan uteslutande från gödsel.

Fram till våren 2018 fanns även en demonstrationsanläggning för förgasning av skogsbiomassa i Sverige då den lades ner, så ingen biogas från förgasning producerades under 2019.

Biogasproduktion per anläggningstyp 2005–2019

Nästan två tredjedelar av den svenska biogasen används som fordonsgas eller matas in på gasnät

År 2019 gick 64 procent av den producerade biogasen till uppgradering och 19 procent till värme. Resten gick till elproduktion, direktanvändning inom industri eller övrig användning. 11 procent av biogasen facklades bort - merparten vid deponier, industrianläggningar och mindre reningsverk.

Den uppgraderade biogasen används främst som fordonsgas. Resten bedöms användas som processbränsle i industrier eller för uppvärmning. Mängd biogas som uppgraderas har ökat kraftigt sedan 2005, samtidigt som värmeproduktionen har minskat. Under 2018 bröts tillfälligt denna trend då uppgraderingen minskade något och värmeproduktionen istället ökade.

Läs mer om fordonsgas här

Användning av producerad biogas 2019

Användning av producerad biogas 2005–2019

Det finns 68 uppgraderingsanläggningar som tillsammans producerade 1 301 GWh uppgraderad biogas under 2019. Den vanligaste uppgraderingstekniken är vattenskrubber (46 stycken) och kemisk absorption (12 stycken).

Totalt injicerades 539 GWh biogas på de större gasnäten i sydvästra Sverige och i Stockholm. Andelen biogas i hela det västsvenska gasnätet (transmissionsnätet och distributionsnäten) var 26 procent 2019, men har stigit till 33% första kvartalet 2020. I Stockholms gasnät är andelen biogas omkring 70%. Det finns totalt 14 injektionsstationer för biogas vid de två gasnäten. Det finns även ett antal mindre lokala gasnät runt om i landet som distribuerar biogas, i vissa fall med LNG som backup.

Det producerades även 51 GWh flytande biogas (LBG – Liquified Biogas) vid en anläggning under 2019, där uppgraderad biogas förvätskas till flytande metan. Produktionen ökade med 16 procent. LBG kan användas på samma sätt som LNG (Liquified Natural Gas) i exempelvis industri, sjöfart och tunga långväga transporter. Ytterligare minst en LBG-anläggning har tagits i drift under 2020, fler är på gång.

Biogasen produceras av avfall och restprodukter

Biogasen produceras av olika typer av avfall och restprodukter från hushåll, industrier och jordbruket. Biogasutbytet skiljer stort mellan olika substrat och beroende på hur våta de är. Genom att fördela biogasproduktionen utifrån inrapporterade substratmängder och sedan använda antagna biogasutbyten kan biogasproduktionen fördelas på olika substrat. Mest biogas uppskattas då produceras från avloppsslam (32 procent av produktionen) och matavfall (20 procent) följt av gödsel och övrigt (10 procent vardera). Observera att denna fördelning dock är förknippad med stor osäkerhet.

Biogasproduktionen från gödsel ökar stadigt

Rötning av gödsel är en kraftfull miljöåtgärd då det minskar metanutsläppen från konventionell gödselhantering kraftigt samtidigt som biogas produceras som kan ersätta fossila bränslen. Rötresten blir näringsrikt biogödsel som går tillbaka till jordbruket. Mängden gödsel som rötas i gårds- och samrötningsanläggningar ökar stadigt. Totalt 71 anläggningar använder nu gödsel som substrat varav 48 är gårdsanläggningar och resterande samrötningsanläggningar. Mängden gödsel som rötas till biogas och biogödsel har mer än femdubblats sedan 2009 och uppgick till 1,14 miljoner ton (våtvikt) år 2019.

2,4 miljoner ton biogödsel till jordbruket

Utöver biogas uppstår vid rötningsanläggningarna även en näringsrik rötrest som kan användas som gödningsmedel. Därmed återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts. Det minskar behovet av importerad mineralgödsel och minskar CO2-utsläppen från jordbruket.

Under 2019 producerades knappt 2,8 miljoner ton rötrest (våtvikt) varav 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket. Från gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar användes i princip all rötrest (biogödsel) som gödningsmedel (tillsammans 2,13 miljoner ton). Från avloppsreningsverken användes 41 procent av rötresten (rötslam) som gödningsmedel (0,25 miljoner ton). Resterande mängd användes främst som anläggningsjord eller för sluttäckning av deponier. Även en del rötrest från industrianläggningarna användes som gödningsmedel.

Ladda ner rapporten:
Produktion och användning av biogas och rötrester år 2019

Download:
Biomethane in Sweden – market overview and policies