Det finns totalt 275 anläggningar runt om i Sverige som producerar biogas. Totalt producerades 2 068 GWh biogas under 2017, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2016.

Antal biogasanläggningar i Sverige 2017

Hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 36 procent av all biogas. Totalt producerades 753 GWh biogas vid svenska reningsverk 2017, en ökning med 6 procent. Mest biogas produceras i så kallade samrötningsanläggningar som också har stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet. År 2017 producerades nästan hälften av den svenska biogasen i totalt 36 samrötningsanläggningar. Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin –kan de producera en stor mängd biogas. Produktionen i samrötningsanläggningar ökade med 5 procent under 2017 till totalt 987 GWh.

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2017

Mängden deponigas som samlas upp vid landets deponier minskar årligen sedan förbudet mot deponering av organiskt material infördes 2005. Totalt samlades 145 GWh biogas upp vid deponierna under 2017. Det sker även biogasproduktion vid sex industrier som under 2017 producerade 125 GWh biogas. Det finns också 43 mindre gårdsanläggningar som under 2017 tillsammans producerade 50 GWh biogas, nästan uteslutande från gödsel.

Utöver rötningsanläggningar och deponigasanläggningar fanns även en demonstrationsanläggning för förgasning i Sverige där 8 GWh biogas producerades under 2017. Produktionen där har lagts ner under 2018.

Biogasproduktion per anläggningstyp 2005-2017

Nästan två tredjedelar av den svenska biogasen används som fordonsgas

Mängden biogas från svenska biogasanläggningar som uppgraderas har ökat kraftigt sedan 2005, samtidigt som värmeproduktionen har minskat. Under 2017 gick 65 procent av den producerade biogasen till uppgradering och 19 procent till värme. En tiondel av biogasen facklades bort och resterande biogas gick till elproduktion, direktanvändning inom industri och övrig användning. Av den uppgraderade svenskproducerade biogasen bedöms omkring 90 procent användas som fordonsgas. Resten används som processbränsle i industrier eller för uppvärmning.

Av den importerade biogasen (omkring 0,8 TWh 2017) bedöms ungefär en tredjedel användas som fordonsgas och resten för att ersätta naturgas inom industri och till viss del uppvärmning. Export av biogas via gasnätet förekommer men bedöms ha varit liten under 2017.
Läs mer om fordonsgas

Användning av producerad biogas 2017

Vid samrötningsanläggningarna gick 87 procent av biogasen till uppgradering och vid avloppsverken 61 procent. Vid gårdsanläggningarna används merparten av biogasen till värme och el, medan 22 procent går till uppgradering.

Användning av producerad biogas 2005-2017

Det finns 65 aktiva uppgraderingsanläggningar som tillsammans producerade 1 258 GWh uppgraderad biogas under 2017. Av denna injicerades 542 GWh på de två gasnäten i sydvästra Sverige och i Stockholm. Det finns totalt 13 injektionsstationer för biogas vid de två gasnäten, varav tre i Stockholm.

Det finns också en LBG-anläggning där uppgraderad biogas förvätskas till flytande metan (LBG – Liquified Biogas). Totalt producerades 52 GWh LBG under 2017. LBG kan användas på samma sätt som LNG (Liquified Natural Gas) i exempelvis industri, sjöfart och tunga transporter.

Biogasen produceras av avfall och restprodukter

De huvudsakliga substraten (råvaror) var avloppsslam, gödsel, matavfall och avfall från livsmedelsindustri och slakterier. Omkring två procent av biogasen härrör från energigrödor, allt beräknat utifrån ingående mängd (våtvikt) substrat.

Antalet anläggningar som använder gödsel har under 2017 ökat från 60 till 63 stycken och mängden gödsel som rötas har fyrdubblats sedan 2009 till totalt 914 000 ton.

Mer än två miljoner ton biogödsel till jordbruket

Utöver biogas uppstår vid rötningsanläggningarna även en näringsrik rötrest som kan användas som gödningsmedel. Därmed återförs viktiga näringsämnen till jordbruket, kretsloppet sluts och utsläppsintensivt handelsgödsel ersätts.

Under 2017 producerades drygt 2,7 miljoner ton rötrest varav 83 procent användes som gödningsmedel i jordbruket. Från gårdsanläggningarna och samrötningsanläggningarna fås en biogödsel där nästan allt användes i jordbruket (316 000 ton respektive 1 702 000 ton). Av det rötslam som producerades vid reningsverken användes 31 procent som gödningsmedel i jordbruket (totalt 187 kton). Resterande mängd användes främst i anläggningsjord. Även en del rötrest från industrianläggningarna användes som gödningsmedel.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 (pdf 760 kB)