Totalt 4,8 TWh biogas användes i Sverige 2021

Sedan 2015 har biogasanvändningen ökat med 145 procent, medan svensk produktion bara ökat med 17 procent under samma period. Nettoimporten av biogas till det sydvästsvenska gasnätet via Danmark ökade kraftigt 2021 till totalt nästan 2,5 TWh (+ 34 procent), att jämföra med endast + 1 procent 2020. En mindre del av importen används som fordonsgas och merparten främst i industrin och till uppvärmning.

Total biogasanvändning 2015-2021 (GWh)

Biogasproduktionen är 2,3 TWh vid 281 anläggningar

Det finns totalt 281 anläggningar runt om i Sverige som producerar biogas. Totalt producerades 2 265 GWh biogas under 2021, en ökning med 4,8 procent jämfört med 2020. Nära hälften av anläggningarna är avloppsreningsverk som tillsammans producerar 33 procent av all biogas. Totalt producerades 711 GWh biogas vid svenska reningsverk 2020, en minskning med 1 procent.

Antal biogasanläggningar 2021

Merparten av biogasen produceras i så kallade samrötningsanläggningar (37 stycken). Dessa är ofta större och genom att använda en mix av olika råvaror – som matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin – kan de producera en stor mängd biogas. Samrötningsanläggningar har stått för större delen av produktionsökningen under 2000-talet. Under 2021 ökade produktionen med 8 procent till 1 196 GWh.

Fördelning av biogasproduktion per anläggningstyp 2021

Det sker även biogasproduktion vid åtta industrier (150 GWh), främst genom anaerob behandling av industriellt avloppsvatten. För deponigas som samlas upp vid landets deponier är den långsiktiga trenden en årlig minskning sedan förbudet mot deponering av organiskt material infördes 2005. För 2021 är mängden uppsamlad deponigas 130 GWh. Det finns 54 mindre gårdsanläggningar som tillsammans producerade 78 GWh biogas, nästan uteslutande från gödsel.

Fram till våren 2018 fanns även en demonstrationsanläggning för förgasning av skogsbiomassa i Sverige då den lades ner, så ingen biogas från förgasning producerades under 2021.

Biogasproduktion per anläggningstyp 2005–2021

Två tredjedelar av den svenska biogasen används som fordonsgas eller matas in på gasnät

År 2021 gick 67 procent av den producerade biogasen till uppgradering. Den biogas som inte uppgraderades användes lokalt för värmeproduktion, elproduktion, direktanvändning inom industri eller övrig användning. 9 procent av biogasen facklades bort - merparten vid deponier, industrianläggningar och mindre reningsverk.

Merparten av den svenska uppgraderade biogasen används som drivmedel (73 procent). Resten bedöms användas som processbränsle i industrier eller för uppvärmning. Mängd biogas som uppgraderas har ökat kraftigt sedan 2005, samtidigt som värmeproduktionen har minskat.

Läs mer om fordonsgas här

Användning av svenskproducerad biogas 2021

Användning av svenskproducerad biogas 2005–2021

Det finns 71 uppgraderingsanläggningar som tillsammans producerade 1 406 GWh uppgraderad biogas under 2021. Den vanligaste uppgraderingstekniken är vattenskrubber (43 stycken) och kemisk absorption (12 stycken).

Av den uppgraderade biogasen injicerades 555 GWh biogas på de större gasnäten i sydvästra Sverige och i Stockholm. Det finns totalt 14 injektionsstationer för biogas vid de två gasnäten. Det finns även ett antal mindre lokala gasnät runt om i landet som distribuerar biogas, i vissa fall med LNG som backup. Andelen biogas i det västsvenska transmissionsnätet (stamnätet) har ökat från 4 procent 2016 till 32 procent 2021. Andelen biogas i hela västsvenska gasnätet inklusive distributionsnäten var 34 procent 2021. Andelen ser ut att öka även under 2021, då siffror för första halvåret 2021 visar på 37 procent biogas i hela västsvenska gasnätet. I Stockholms gasnät var andelen biogas 78 procent 2021.

Produktionen av flytande biogas ökar kraftigt

Det producerades 95 GWh flytande biogas (LBG – Liquified Biogas) vid tre anläggningar under 2021, där uppgraderad biogas förvätskas till flytande metan genom nedkylning till omkring -163˚C. Produktionen ökade med 22 procent. LBG kan användas på samma sätt som LNG (Liquified Natural Gas) i exempelvis industri, sjöfart och tunga långväga transporter. Ytterligare LBG-anläggningar är på gång.

Biogasen produceras av avfall och restprodukter

Biogasen produceras av olika typer av avfall och restprodukter från hushåll, industrier och jordbruket. Biogasutbytet skiljer stort mellan olika substrat och beroende på hur våta de är. Genom att fördela biogasproduktionen utifrån inrapporterade substratmängder och sedan använda antagna biogasutbyten kan biogasproduktionen fördelas på olika substrat. Mest biogas uppskattas då produceras från avloppsslam (31 procent av produktionen), matavfall (23 procent) och gödsel (11 procent). Observera att denna fördelning är förknippad med stor osäkerhet.

Biogasproduktion per substrattyp 2021

Biogasproduktionen från gödsel ökar stadigt

Rötning av gödsel är en kraftfull miljöåtgärd då det minskar metanutsläppen från konventionell gödselhantering kraftigt samtidigt som biogas produceras som kan ersätta fossila bränslen. Rötresten blir näringsrikt biogödsel som går tillbaka till jordbruket. Mängden gödsel som rötas i gårds- och samrötningsanläggningar ökar stadigt. Totalt 76 anläggningar använder nu gödsel som substrat varav 52 är gårdsanläggningar och resterande samrötningsanläggningar. Mängden gödsel som rötas till biogas och biogödsel har mer än sexdubblats sedan 2009 och uppgick till 1,24 miljoner ton (våtvikt) år 2021.

2,6 miljoner ton biogödsel till jordbruket

Utöver biogas uppstår vid rötningsanläggningarna även en näringsrik rötrest som kan användas som gödningsmedel. Därmed återförs viktiga näringsämnen till jordbruket och kretsloppet sluts. Det minskar behovet av importerad mineralgödsel och minskar CO2-utsläppen från jordbruket.

Under 2021 producerades 3 miljoner ton rötrest (våtvikt) varav 87 procent användes som gödningsmedel i jordbruket. Från gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar användes i princip all rötrest (biogödsel) som gödningsmedel och från avloppsreningsverken användes 39 procent av rötresten (rötslam) som gödningsmedel. Resterande mängd användes främst som anläggningsjord eller för sluttäckning av deponier. Även en del rötrest från industrianläggningarna användes som gödningsmedel.

Ladda ner rapporten:

Produktion av biogas och rötrester och dess användning år 2021, Energigas Sverige, oktober 2021

Download:

Biomethane in Sweden – market overview and policies