Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med grön el.

Det finns flera fördelar med gröngasprincipen. Gasdistributionen blir energi- och kostnadseffektiv eftersom befintliga rörsystem kan utnyttjas för att transportera biogas till marknaden. Gröngasprincipen främjar dessutom en ökad användning av biogas i Sverige genom att kunder som saknar tillräcklig biogasproduktion i närområdet kan köpa biogas från andra områden. Det är bra för kunderna och det är bra för miljön.

Eftersom olika skattesatser tillämpas på naturgas och biogas behöver även Skatteverket förhålla sig till hur skatter ska fördelas när en viss mängd biogas förs in på naturgasnätet vid en punkt och sedan säljs avtalsmässigt till en specifik kund någon annanstans på nätet. Skattefördelningsprincipen för biogas och naturgas i rörledning är reglerad i lag (1994:1776) om skatt på energi. Principen går ut på att skatten följer biogasandelen via avtal, och inte via biogasens fysiska väg. Ett företag som för in biogas på nätet och säljer det till en kund behöver alltså inte visa att kunden får sina fysiska biogasmolekyler, men däremot att företaget och kunden har ett avtal som reglerar biogasandelen.

I förarbetet till lagen tydliggjordes att denna skattefördelningsprincip även skall gälla när gasnäten inte sitter ihop fysiskt. Ett företag kan alltså föra in biogas på ett nät någonstans i Sverige och sälja det till en kund som tar ut det på ett annat gasnät i Sverige. Kraven är att det ska finnas avtal och att båda gasnäten ska innehålla en blandning av naturgas och biogas.

 

Eftersom hållbarhetslagen har en så stark koppling till lagen om skatt på energi så har Energimyndigheten valt att den beskrivna principen ovan även gäller för den svenska hållbarhetslagen. Biogas som transporteras och köps genom gröngasprincipen kan alltså anses vara hållbar enligt hållbarhetslagen, under förutsättning att den producerade biogasen uppfyller hålbarhetskriterierna.