Blankett

Blankett för rapportering om energigasolycka eller -incident (docx, 81 kB)

Blankett för rapportering om energigasolycka eller -incident (pdf, 60 kB)

Syfte

Blanketten har tagits fram inom Energigas Sverige för att följa upp olyckor och incidenter. Med hjälp av denna kunskap arbetar vi ständigt för att förbättra och utveckla skyddet mot sådana händelser inom vår bransch.

Krav

Olyckor och incidenter: Alla energigasrelaterade olyckor och incidenter ska rapporteras. Rapporten ska, om inget annat sägs, skickas till kommunens räddningsnämnd samt till Energigas Sverige (info@energigas.se).

Definitioner

Olycka: Händelse som orsakar personskada, förgiftning, brand, explosion eller egendomsskada överstigande två basbelopp.

Incident: Incident är en händelse som skulle ha kunnat leda till olycka.