I regeringens energiöverenskommelse från 2009 anges målet att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Det är en del av regeringens långsiktiga arbete med att staka ut vägen till ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050. Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik har fått uppdraget att redovisa hur vägtransporterna kan bidra till detta mål.

Energigas Sverige följer utredningen löpande och har under våren 2013 lämnat in ett brett underlag till utredningen. Underlaget har tagits fram av oberoende konsulter, experter och branschrepresentanter i samarbete med Energigas Sverige.