Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på Kommissionens förslag till reviderat förnybartdirektiv från 14 juli 2021 (REDIII).

Energigas Sverige har endast haft möjlighet att på denna korta tid mycket översiktligt och endast i viss mån kunnat analysera förslaget. Det är också svårt att se hur RED samverkar med övriga förslag inom Fitfor55-paketet och att bedöma den sammanvägda konsekvensen av förslagen. En sammanvägd konsekvensanalys av förslagen efterfrågas. Energigas Sverige ber att få återkomma efter hand med ytterligare synpunkter.

Sammanfattning

Energigas Sverige är positiva till den höjda ambitionen för förnybar energi och det höjda bindande EU-målet för förnybar energi. Vi är dock tveksamma till att ytterligare detaljregleringar och submål för olika energislag eller för olika sektorer införs och att EU-lagstiftningen ytterligare reglerar hur målen ska nås, bland annat genom skyldigheter direkt på leverantörer. Det försvårar nationella styrmedel och möjlighet till kostnadseffektiva marknadslösningar.

Vi är starkt kritiska till att Kommissionen föreslår en rad skärpningar i hållbarhetskriterierna för bioenergi och framför allt från skogsbiomassa, redan innan de nya hållbarhetskriterierna har börjat tillämpas. Det riskerar att ytterligare hämma och fördyra hållbar bioenergi.

Energigas Sverige ser också risker med att Kommissionen genom ett antal delegerade akter får besluta om vissa bestämmelser långt efter att direktivet trätt i kraft. Det gör det nära omöjligt att veta vad vissa mål och bestämmelser innebär och förfarandet ger lite möjlighet att påverka. Vi efterfrågar också att olika förnybara bränslen och energislag hanteras och värderas likvärdigt såväl i RED som i annan lagstiftning, genom att livscykelutsläpp tillämpas på ett likvärdigt sätt baserat på faktiska förhållanden.

Energigas Sverige anser också att oklarheterna och nyttorna med unionsdatabasen är så pass stora att istället för att utvidga den till alla hållbara förnybara gaser bör förnybara gaser helt utgå tills en helhetslösning som snarare bygger på ett utvecklat och fungerande system med ursprungsgarantier för gas presenteras. Vi motsätter oss också att Kommissionen ska införa ytterligare krav genom delegerad akt.

Läs mer i ovan dokument.