Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad vägledning.

Allmänna synpunkter

Energigas Sverige välkomnar den av oss sedan länge efterfrågade vägledningen och vill understryka hur viktig denna regelförändring är för svensk industris möjlighet till omställning genom övergång till förnybara gaser. Intresset för att gå över till biogas inom industrin är mycket stort och det är glädjande att EU ETS regelverket nu till slut möjliggör det. Energigas Sverige uppskattar Naturvårdsverkets pragmatiska hållning att presentera en vägledning utifrån de förutsättningar som finns idag – i avsaknad av vägledning från Kommissionen och ett nationellt biogasregister som Naturvårdsverken anser behövs – för att i stället vid behov uppdatera vägledningen längre fram när fler delar finns på plats.

Energigas Sverige har förståelse för utmaningen det har varit att ta fram en vägledning tidigare i avsaknad av från Naturvårdsverket efterfrågade pusselbitar. Samtidigt har Energigas Sverige sedan lång tid tillbaka försett Naturvårdsverket med såväl förslag på verifieringsmetod och förslag på tillämpning och tolkning av regelverket och betonat vikten av att ta fram vägledning i god tid innan reglerna ska börja gälla 1 januari 2022. Vi är därför kritiska till att Naturvårdsverket inte kunnat presentera en vägledning långt tidigare än någon vecka innan regelverket träder i kraft. Det behöver knappast nämnas att det inte är en acceptabel framförhållning för företagen. Vi uppskattar dock att Naturvårdsverket har lyssnat och på flera sätt delar vår syn på hur regelverket bör tillämpas och att som vi förstått det också försöker driva dessa frågor på EU-nivå.

Energigas Sverige anser att vägledningen är balanserad och väl genomarbetad. Vi bedömer att de krav som ställs på rutiner och dokumentation i stort kommer att fungera med vissa justeringar. Vi beklagar att vissa viktiga tillämpningar fortfarande saknas i vägledningen, bland annat den hittills snäva tillämpningen av ”ansluten till samma nät”. Energigas Sverige anser, till skillnad mot Naturvårdsverket, att det inte finns anledning att vänta med detta och vi presenterar hur vi anser att Naturvårdsverket bör förtydliga vägledningen i detta avseende. Vi uppskattar dock Naturvårdsverkets ambition att åtminstone återkomma med uppdateringar i dessa delar längre fram, samt att fortsätta driva på för ändamålsenlig harmoniserad tillämpning inom EU.

Läs mer i ovan dokument.