Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Näringsdepartementets remiss den 8 oktober 2021.

Energigas Sverige lyfter flera viktiga synpunkter i vårt remissvar nedan, men vill särskilt understryka att den föreslagna artikel 43 måste ändras för att möjliggöra det stöd till produktion, uppgradering och förvätskning av biogas som biogasutredningen föreslog i sitt betänkande och som regeringen aviserat ska införas under 2022 enligt förslag i budgetpropositionen för 2022. Stödet syftar till att öka produktionen och förädlingen av biogas i Sverige. Se vidare under kommentaren till Artikel 43.

Läs mer i ovan remiss.