Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 22 oktober 2020.

Sammanfattning

Energigas Sverige ställer sig bakom visionen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att visa att energigaserna har en central roll i omställningen till ett hållbart, cirkulärt och fossilfritt samhälle har Energigas Sverige, inom ramen för Fossilfritt Sverige och i samarbete med medlemsföretagen, tagit fram en klimatfärdplan som visar vägen mot en gemensam vision om att samtliga energigaser som används i Sverige är helt fossilfria senast år 2045. Mot den bakgrunden instämmer Energigas Sverige i att det är viktigt att styra mot utfasning av fossila bränslen till 2045, men vi avstyrker tidplanen för förslagets genomförande. Omställningen behöver ske successivt och utan att äventyra svensk industris och det svenska jordbrukets konkurrenskraft på den globala marknaden. Energigas Sverige anser att en nedtrappning av skattenedsättningen behöver ske stegvis och varsamt, och med tillräckligt lång framförhållning för att berörda företag ska få möjlighet att hitta andra lösningar och ställa om. Finansdepartementet reflekterar själva över detta i den remitterade promemorian, och föreslår därför att skatte-nedsättningen ska slopas i två steg. Energigas Sverige instämmer i att förslaget bör genomföras stegvis men håller inte med om att tid och möjlighet för anpassning ges genom att nedsättningen slopas i två steg, som båda sker inom ett år med ett första steg redan den 1 juli 2021. Som förslaget är utformat nu bidrar det inte till att uppfylla de mål som föranleder dess införande.

Energigas Sverige anser att konsekvensanalysen är bristfällig och att den snarare utgör en nulägesbeskrivning än en analys av hur förslagen är tänkta att hjälpa industrin och jordbruket att ställa om till förnybart, samt vilka effekter åtgärderna får för de berörda sektorerna.

Istället för att riskera industrins konkurrenskraft bör regeringen skapa bättre förutsättningar för omställningen inom industrin. Befintliga styrmedel, som exempelvis EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, behöver justeras för att möjliggöra att samdistribuerad biogas och biogasol får tillgodoräknas inom EU ETS. Dessutom behövs styrmedel som omfattar gas som används som råvara i till exempel kemikalieindustrin. Energigas Sverige uppmanar regeringen att ta fram en nationell strategi för industrins tillgång till förnybara gaser.

Jordbrukssektorn står inför en stor utmaning att minska sina klimatutsläpp samtidigt som konkurrenskraften inom det svenska jordbruket behöver stärkas. Istället för att driva igenom en minskad skattebefrielse så snabbt och med så kort framförhållning att jordbruken inte kan ställa om, finns det bättre förslag för att minska klimatpåverkan. Ett exempel på det är att införa ett permanent stöd för rötning av substrat från jordbruket och avfallssektorn. Utsläpp av metan från hantering av stallgödsel svarar för en betydande andel av jordbrukets klimatpåverkan och rötning av gödsel och tillvaratagande av biogas är ett effektivt sätt att minska detta problem.