Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 6 december 2019.

Energigas Sverige välkomnar och tillstyrker förslaget i sin helhet. Förslaget är i linje med den framställan som Energigas Sverige skickade in till Finansdepartementet 2015 (Fi2015/05128/S2).