Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 28 september 2020.

Energigas Sverige välkomnar och tillstyrker förslaget i sin helhet. Förslaget är i linje med den framställan som Energigas Sverige skickade in till Näringsdepartementet den 16 april 2020 (Dnr: N2020/0109).