Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Energigas Sverige har inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag.

Vi vill dock understryka vikten av att alltid sträva efter effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser. Många av våra medlemsföretag anser att tillståndsprocesserna i regel tar alldeles för lång tid och ofta är oförutsägbara, vilket innebär ökade kostnader och försenar eller omöjliggör klimat- och miljöinvesteringar.

Vi delar Naturvårdsverkets bedömning att förslagen i vissa delar kan öka arbetsbördan för både länsstyrelser och kommuner, vilket i sin tur kan leda till ökade handläggningstider och därmed fördröja tillståndsprocesser ytterligare. Energigas Sverige anser därför att det viktigt att tillstånds- och tillsynsmyndigheterna vidtar erforderliga åtgärder i syfte att minimera handläggningstiderna.