Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande på Energimyndighetens remiss den 14 oktober 2021.

Energigas Sverige instämmer i att det sker en snabb förändring av energisystemet vilket innebär att kraven på myndigheten att förklara omställningen på ett tydligt sätt genom statistik ökar. Energigas Sverige ser positivt på att det sker ett större fokus på att få bättre statistik kring förnybar energi för att visa den omställning som nu sker. Det är dock nog så viktigt att fortsatt upprätthålla en tillförlitlig och fullständig statistik även för de fossila bränslena för att ge en korrekt, oberoende och opartisk bild av hur situationen ser ut för energisystemet. Genom fullständig statistik, med både fossila och med förnybara bränslen, går utvecklingen mot ett hållbart energisystem att följa.

Genom den omställning som just nu sker i samhället går omställningen fort i många segment och Energigas Sverige ser ett stort intresse för förnybara gaser (biogas, LBG, biogasol och fossilfri vätgas). Exempelvis har nästintill alla privata gaskunder som använder gas för uppvärmning eller till matlagning ställt om till biogas. Även flertalet industrier som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, och som tidigare använde naturgas har nu gått över till biogas. Intresset för biogas väntas öka ytterligare under 2022 till följd av den slopade skattenedsättningen för industrin som omfattas av EU ETS. Energigas Sverige ser även ett stort intresse från petrokemin och raffinaderierna att använda biogas som insatsråvara i deras processer och just nu pågår intressant projekt kring detta. Vidare ses ett intresse för biogasol som introducerats på den svenska marknaden och som sedan 1 januari 2021 omfattas av skattebefrielsen. Vätgasen lyfts också i allt fler sammanhang som en nyckelspelare i omställningen och satsningar på vätgas sker på bred front både inom EU och i Sverige.

Det lyfts bland annat fram i konsekvensutredningen att syftet med de föreslagna föreskrifterna och dess innehåll är att uppdatera uppgiftsinsamlingen efter nya behov så som förnybara energikällor vilket Energigas Sverige ser som positivt. Det är dock viktigt att förbättra och möjliggöra uppgiftslämnandet för alla förnybara energikällor så att omställningen beskrivs på ett korrekt sätt. I föreslagna föreskrifter och i de föreskrifter där det nu sker mindre ändringar saknas i många fall alternativet uppgraderad biogas, flytande biogas (LBG), biogasol (bio-LPG) eller vilket ursprung vätgasen har.

I ovan remissvar ges detaljerade synpunkter på respektive bilaga.