Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Energimyndighetens remiss den 14 oktober 2022.

Energigas Sverige är positiva till att Energimyndigheten strävar efter att förenkla för uppgiftslämnarna och vi uppskattar att Energimyndigheten haft dialog med Energigas Sverige och berörda uppgiftslämnare kring förändringarna. Vi hoppas att den kontinuerliga dialog vi har kring gasstatistiken även fortsätter framöver.

Energigas Sverige instämmer i att det sker en snabb förändring av energisystemet vilket innebär att kraven på myndigheten att förklara omställningen på ett tydligt sätt genom statistik ökar. Energigas Sverige ser positivt på att det sker ett större fokus på att få bättre statistik kring förnybar energi för att visa den omställning som nu sker i samhället. Det är dock nog så viktigt att fortsatt upprätthålla en tillförlitlig och fullständig statistik även för de fossila bränslena för att ge en korrekt, oberoende och opartisk bild av hur situationen ser ut för energisystemet. Genom fullständig statistik, med både fossila och med förnybara bränslen, går utvecklingen mot ett hållbart energisystem att följa.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.