Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria.

Energigas Sverige ser ett generellt behov av översyn av den gasrelaterade energistatistiken då det finns brister och luckor i den statistik som samlas in. Vi har dock inte på denna begränsade remisstid kunnat sätta oss in i alla undersökningar i detalj och hur de relaterar till övriga undersökningar och vilka generella förbättringar som kan göras för att gasstatistiken ska bli mer heltäckande och tillförlitlig. Vi ser dock fram emot att bistå i det kartläggnings- och förbättringsarbete gällande gasstatistiken som Energimyndigheten avser att genomföra under 2020. Våra synpunkter begränsas därför till mindre justeringar som bör kunna införas i föreliggande undersökningar.