Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 4 oktober 2019. Vi koncentrerar våra synpunkter på de delar av promemorian som vi bedömer kan ha påverkan för Sveriges biogasproduktion.