Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 21 december 2021.

Energigas Sverige välkomnar och tillstyrker Transportstyrelsens förslag.

Kraven om utökad kontroll av gasbehållare i samband med kontrollbesiktning av gasbilar är fortsatt viktiga för att säkerställa att inga skador uppstått på behållaren som kan orsaka olyckor. Vi delar Transportstyrelsens uppfattning att nuvarande regler om den visuella kontrollen av gastanken inte bör tas bort. Vi instämmer också i slutsatsen att en kostnadskompensation bör utgå som kompenserar för den merkostnad som uppkommer när ägare av gasbilar kontrollerar bränslesystemet hos en verkstad i samband med kontrollbesiktning.

Precis som regeringen skriver i uppdragsbeskrivningen till Transportstyrelsen riskerar nämnda merkostnad utgöra ett hinder för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Svensk fordonsgas består till 96 procent av förnybar hållbar, och till stor del svenskproducerad, biogas. Det innebär att gasbilarna erbjuder både klimatnytta i toppklass och andra viktiga samhällsnyttor (cirkuläritet, regional utveckling, ökad självförsörjning etc.). Med drygt 200 publika tankstationer för komprimerad fordonsgas har gasbilarna potential att göra stor nytta för Sveriges miljö- och klimatomställning under många år framöver – givet att rätt förutsättningar skapas.

Initiativet från regeringen att avsätta medel till en kostnadskompensation för merkostnad vid besiktning av gasbil välkomnas av Energigas Sverige som en viktig åtgärd. Vi vill samtidigt uppmana regeringen att säkerställa att övriga nationella och internationella regelverk utformas på ett sätt så att de stödjer en fortsatt omställning till gasbilar. Framför allt är det angeläget att se till så att miljöstyrningen i fordonssektorn bygger på fordonens klimatpåverkan i ett well-to-wheel- eller livscykelperspektiv, både i Sverige och i EU. Det förlegade fokuset på ”utsläpp vid avgasröret” (framför allt i EU) utgör ett stort hinder för gasbilarnas framtid och möjlighet att bidra till omställningen.