Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad promemoria.

Energigas Sverige har inga invändningar mot förslagen i promemorian. Vi är dock bekymrade över att promemorian inte tar upp frågan om hur naturgas ska beskattas framgent.

Energigas Sverige har i en hemställan till regeringen (daterad 15 december 2017) hemställt att regeringen ändrar bestämmelserna i lagen om skatt på energi så att naturgas beskattas utifrån dess energiinnehåll. Vi har även lyft frågan med Finansdepartementet vid ett flertal tillfällen under flera års tid, bl.a. i samband med en hemställan om lagändring som E.ON skickade till Finansdepartementet redan år 2010.

Det är nu bråttom att genomföra en lagändring eftersom naturgasens energiinnehåll i det västsvenska gasnätet förväntas minska påtagligt redan under nästa år (2019).