Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 22 december 2021.

Energigas Sverige har inga synpunkter på de förslag och bedömningar som presenteras i promemorian. Vi anser att det är helt rätt väg att gå att hålla biogas fortsatt utanför reduktions-plikten och istället tillämpa skattebefrielse på biogas, i enlighet med det statsstödsgodkännande som Sverige har fått för perioden 2021–2030. Fordonsgasen, i synnerhet den gasformiga, är i praktiken redan fossilfri[1]. Så som reduktionsplikten är utformad skulle den inte fungera som drivkraft för att stimulera mer biogasanvändning i transportsektorn. Istället skulle det ge motsatt effekt att inkludera gas i reduktionsplikten.

Vi anser dock att biogasens viktiga roll för utsläppsminskning i transportsektorn borde ha omnämnts tydligare i konsekvensanalysen. Rena och höginblandade biodrivmedel nämns som ett samlat begrepp, men förutsättningarna ser mycket olika ut för biogas (positiv trend inom framförallt tunga transporter, långsiktigt statsstödsgodkännande samt kommande produktionsstöd) respektive flytande rena och höginblandade biodrivmedel (stor osäkerhet om framtida utveckling och statsstöd). Regeringen har aviserat att den ska återkomma om förslagen i Biogasmarknads-utredningen. Lastbilstransporter med biogas som drivmedel stimuleras samtidigt genom bl.a. Klimatklivet, klimatpremie för lastbilar samt Drive LBG. Miljözoner styr i samma riktning.

Vi ser nu en positiv utveckling för biogas som drivmedel, och om Biogasmarknadsutredningens förslag realiseras kommer användningen av biogas i transportsektorn sannolikt öka väsentligt de närmaste åren. De utsläppsminskningar som biogasen därmed kan förväntas bidra med framöver är så pass betydande att de borde ha omnämnts i analysen i promemorian.