Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 18 mars 2022.

Energigas Sverige avstyrker förslaget.

Detta eftersom kortsiktiga förändringar av långsiktiga klimatstyrmedel är mycket skadligt för investeringsviljan och förtroendet för styrmedlen. I stället för att minska ambitionen i de styrmedel som långsiktigt faktiskt bidrar till en lösning på det problem som har uppstått, bör andra verktyg användas för att kompensera de mest utsatta hushållen och företagen.

För att branschen ska kunna göra de investeringar som krävs är det viktigt att regering och riksdag visar på uthållighet i styrmedlen, även i tider av kris och prisstegringar. Det här gäller inte bara de flytande biodrivmedlen som ingår i reduktionsplikten, utan även andra branscher såsom biogasbranschen. Kan vi inte ens lita på att reduktionsplikten ligger fast så är det mycket svårt att lita på några styrmedel alls – till exempel det långsiktiga biogasstödet som enligt regeringen föreslås fortsätta till 2040.

Förslaget i promemorian kommer i en tid då regeringen dessutom sänker skatten på bensin och diesel. Tillsammans skapar de här åtgärderna betydligt sämre förutsättningar för biogas. Det här är extremt kontraproduktivt eftersom det är just inhemska bränslen som biogas som behöver byggas ut i snabb takt nu för att lösa försörjningstryggheten, energikrisen och klimatkrisen.

Om regeringen ändå väljer att gå vidare med de här åtgärderna föreslår Energigas Sverige att kompensationsåtgärder vidtas för att förbättra förutsättningarna för biogasen. En åtgärd som går snabbt att införa är att höja klimatbonus till gasbilar så att nivån bättre motsvarar den klimatnytta som gasbilarna de facto ger. Med tanke på att elbilar och gasbilar har likvärdig klimatprestanda borde de i ett teknikneutralt styrmedel ges samma bonusnivå. Energigas Sverige menar att en höjd bonus för gasbilar skulle kunna dämpa de negativa effekterna av pausad reduktionsplikt och lägre skatt på bensin och diesel. Detta genom att det framförallt skickar en signal om att det är klokt att ställa om till gasbil som körs på inhemskt producerad biogas. Kostnaden för staten av en sådan åtgärd skulle bli marginell med tanke på att det i nuläget inte säljs lika många gasbilar som laddbara bilar. För mer detaljer hänvisar vi till Energigas Sveriges remissvar gällande ändringar av i förordningen om klimatbonusbilar, som vi kommer att skicka till Miljödepartementet senast 2022-04-13.