Energigas Sverige, som är branschorganisation för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria.
Vi bedömer att promemorian behandlar avfallslagstiftningen generellt och inte några sakfrågor kopplat till någon av energigaserna (som är vårt primära kompetensområde). Därför avstår vi från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian.