Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerat förslag som innefattar två kompletterande promemorior.

Energigas Sveriges synpunkter:

  • Energigas Sverige anser att ändringsdirektivet bör införas i en särskild lag om handel med utsläppsrätter. Ett viktigt skäl är att det ökar tydligheten och tillgängligheten, jämfört med att införa bestämmelserna i miljöbalken. Det är positivt att en översyn av lagen har gjorts och att inaktuella delar har tagits bort. Det underlättar tillgängligheten för berörda aktörer att enkelt kunna ta del av regelverket. Den förslagna namnändringen (Lag om utsläpp av växthusgaser) blir dock alltför brett och odefinierat utifrån att innehållet av lagen fortsatt hanterar det specifika regelsystemet kring handel med utsläppsrätter, inte växthusgasutsläpp generellt. Energigas Sverige anser att nuvarande namn på lagen bör behållas, d.v.s. Lag om handel med utsläppsrätter.
  • Energigas Sverige avstyrker det alternativa förslaget att införa bestämmelserna i miljöbalken. Som flera remissinstanser har påpekat är konsekvenserna av en sådan förändring inte tillräckligt utredda och redovisade för att ett genomförande av förändringen ska vara försvarbart. Vi saknar också tydligt redovisade motiveringar till förslaget och ser inte några egentliga fördelar med att införa bestämmelserna i miljöbalken. Eftersom regelverket för handeln med utsläppsrätter huvudsakligen styrs av EU-rätten anser vi inte att det finns behov av att samordna regelverket med miljöbalken.
  • Energigas Sverige vill också passa på att påminna om den hemställan som vi skickade in till regeringen den 16 oktober 2019. I hemställan begär vi en lagändring för att möjliggöra att samdistribuerad biogas ska kunna tillgodoräknas med emissionsfaktor noll inom EU ETS. Företag inom EU ETS som väljer att använda biogas, ett av de mest klimateffektiva bränslen som finns, får nämligen inte tillgodoräkna sig biogasinblandningen som emissionsfaktor noll i de fall gasen har distribuerats tillsammans med naturgas. Vi föreslår att den biogas som samdistribuerats ska kunna fördelas via avtal, på samma sätt som den får göra inom skattelagstiftningen (den så kallade Gröngasprincipen). Detta är en mycket angelägen åtgärd för att utsläppshandeln ska kunna uppfylla sitt syfte att göra det möjligt att minska utsläppen där det kostar minst. I dag är denna kostnadseffektiva utsläppsminskning inte accepterad inom EU ETS eftersom industrier och energiproduktionsanläggningar som använder naturgas som bränsle, och successivt väljer att växla över till biogas, inte kan tillgodoräkna sig den växande biogasandelen.