Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 14 januari 2021. Energigas Sveriges svar är avgränsat till de områden vi bedömer berör branschen.

Energigas Sverige anser att det är positivt att pappersrutiner så långt som möjligt ersätts med elektroniska rutiner genom det datoriserade systemet EMCS, eftersom det medför en förenkling för berörda företag. Ni kan läsa om Energigas Sveriges synpunkter i ovan dokument.