Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerade rapporter och önskar framföra några synpunkter och kommentarer till Miljödepartementet och regeringen.

Luftvård – ett prioriterat politikområde
Energigas Sverige välkomnar bättre förutsättningar för alla berörda aktörer att kunna bedriva ett effektivt och mer proaktivt luftvårdsarbete. Vi anser att luftvård behöver vara ett prioriterat politikområde så att Sverige når miljökvalitetsmålet Frisk luft – Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Energigaserna hjälper Sverige att uppnå Frisk luft, samtidigt som andra nyttor realiseras
All typ av förbränning genererar utsläpp av olika slag, men energigaserna är så rena att man till och med kan förbränna dem i direkt anslutning till livsmedel. Det är så man rostar kaffe i industrin – genom att kaffebönorna står i direktkontakt med gaslågan. Alla energigaser ger stora miljö- och hälsofördelar genom minskat utsläpp av farliga tungmetaller, svavel, kväveoxider och partiklar. Ett gasfordon ger till exempel nästan lika låga utsläpp som ett fordon utan avgasrör – det behövs inte ens några avancerade reningssystem för att uppnå nära-noll-utsläpp. Genom att ställa om från olja till energigaser har Sverige gjort stora framsteg på miljöområdet.

Inom vägtransporter och sjöfart finns fortfarande stora och snabba utsläppsminskningar att realisera genom att styra över en högre andel fordon och fartyg till gasdrift. Tack vare hög andel förnybar gas – 94 procent biogas i fordonsgasen 2019 – bidrar energigaserna dessutom till betydande minskningar av växthusgasutsläpp. Till det kommer alla de unika samhällsnyttor som biogasproduktion bidrar med, och som beskrivs väl i Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer biogas! För ett hållbart Sverige.