Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 22 februari 2021.

Inledning

Energigas Sverige har valt att fokusera vårt svar på de delar i remissen som berör biogas och biogödsel. Vi tar inte ställning till övriga förslag och uttalanden.

Vi vill inledningsvis konstatera att biogasen är avgörande för att nå Sveriges högt satta miljö- och klimatmål. Våra matrester, avloppsvatten, gödsel och andra restprodukter blir till förnybar energi, samtidigt som vi löser ett avfallsproblem och producerar biogödsel till ekologisk mat. Landsbygd möter stad i ett kretslopp med unika samhällsnyttor och stor utvecklingspotential. Biogas är cirkulär ekonomi praktiken och det är en stor utmaning att beskriva alla de nyttor som användning av biogas medför. Detta görs dock på ett bra sätt i Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63).

Exempel på miljönyttor som Biogasmarknadsutredningen lyfter fram i detta sammanhang är, utöver klimatnyttor, återcirkulering av växtnäringsämnen och minskad övergödning, förbättrad biodiversitet och markkvalitet samt minskad lukt från gödsel. Energigas Sverige anser att produktion av biogas och biogödsel samtidigt ger ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen, regional näringslivsutveckling och innovation samt nya exportmöjligheter.

Energigas Sverige menar att den syn som Biogasmarknadsutredningen presenterade i utredningen - att biogas och biogödsel är att betrakta som resurser som förädlas och utvinns ur samhällets avfalls- och avloppshantering – är viktig och att den borde ligga till grund i samtliga beslut som regeringen fattar. Dessa resurser kan sedan användas i flera sektorer i form av energi och näringstillförsel.

Gasbranschen står bakom förslagen och bedömningarna i Biogasmarknadsutredningen och hoppas att förslaget om stödpaket 1 finns med i höstens budgetproposition för år 2022.

Se bifogat remissvar.