Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 15 juli 2021.

Sammanfattning

Energigas Sverige välkomnar ”Fit for 55” och skärpta krav i EU:s koldioxidnormer, men vi anser att både nationell och europeisk lagstiftning ska bygga på forskningsförankrat well-to-wheel- eller livscykelperspektiv på klimatutsläpp.

Energigas Sverige är mycket kritisk till Kommissionens förslag att fortsätta bestämma klimatutsläpp vid ”avgasröret” (tailpipe-perspektiv). Det är ett förlegat och missriktat tillvägagångssätt som styr mot specifika tekniker snarare än minskad klimatpåverkan och förbättrad energieffektivitet. Förslaget är både konkurrenssnedvridande och långt ifrån teknikneutralt, och det missar dessutom själva poängen; att styra mot minskade klimatutsläpp och bort från fossila alternativ. En konsekvens av förslaget är att förnybara, hållbara alternativ, som till exempel biogas, stängs ute från marknaden och möjligheten att bidra till klimatomställningen.

Energigas Sverige anser att det bör vara regeringens högsta prioritet i kommande förhandlingar av förordningen att flytta fokus från ”tailpipe” till ”well-to-wheel”.

I vårt remissvar lyfter vi skälen till detta och utvecklar våra huvudsakliga argument:

  • Tailpipe-perspektivet styr mot en specifik teknik, inte mot minskade utsläpp
  • Forskningen menar att well-to-wheel- eller livscykelanalys bör användas
  • EU har en uttalad ambition om att gå över till WTW-perspektiv på utsläpp
  • Kommissionens förslag samverkar inte med andra delar av ”Fit for 55”
  • Kommissionen har alltför lättvindigt avfärdat CCF och kreditsystem
  • Det finns anmärkningsvärda svagheter i Kommissionens konsekvensanalys
  • Förslaget får negativa konsekvenser för biogassatsningen i Sverige och EU
  • Viktigt att agera proaktivt inför revideringen av regelverket för tunga fordon
  • Svensk politik bör vara konsekvent och fortsätta driva på för WTW/LCA

Läs mer i ovan remiss.