Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad remiss.

Utöver synpunkter i bifogat remissvar hänvisar vi till Energigas Sveriges remissvar på Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (Dnr I2021/00533).