Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria.

Energigas Sverige konstaterar sammanfattningsvis att det finns en hel del oklarheter i föreliggande föreskrifter som behöver åtgärdas, ett behov av ytterligare undantag från vissa krav för rapporteringsskyldiga användare av biobränslen och ett stort behov av ytterligare förtydliganden, vägledning och information för att regelverket ska kunna förstås och tillämpas på ett bra sätt för alla berörda aktörer.

Utöver synpunkterna i bifogat remissvar hänvisar vi till Energigas Sveriges remissvar gällande Förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (Dnr I2021/01346) och Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (Dnr I2021/00533).