Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Energimyndighetens begäran om samråd den 9 december 2021.

Som tidigare har framförts hade det varit önskvärt med en längre tid för att hantera samrådet. Det hade även varit intressant att få en lista över vilka företag och organisationer som har erhållit samrådet, i enlighet med sedvanligt tillvägagångssätt för en remiss. Även diarienummer saknas vad vi kan se så en hänvisning till gällande ärende kan tyvärr inte göras.

Energigas Sverige anser att Energimyndighetens arbete med att utveckla den nationella krisplanen är viktig och gasbranschen är givetvis mån om att det ska ske i samråd med branschen för att kunna hantera eventuella kriser på bästa sätt. Det är viktigt att hanteringen av en kris sker på ett transparent och effektivt sätt med så lite påverkan på marknaden som möjligt, både i tider utan kris och inför/under en kris.

Energigas Sverige vill i detta sammanhang lyfta ett antal frågeställningar och synpunkter på det utskickade förslaget där vi lyfter frågor som vi anser behöver förtydligas eller utredas vidare.

Läs hela remissvaret ovan.