Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat delbetänkande. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 22 april 2021.

Energigas Sverige har inga synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.