Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerat förslag.

Övergripande synpunkter

Energigas Sverige instämmer med de synpunkter som Energiföretagen Sverige framför i sitt remissvar till Finansdepartementet:

Energigas Sverige tillstyrker förslaget att införa viktningsfaktorer per energibärare som ska syfta till att ge teknikneutralitet mellan hållbara icke fossilbränslebaserade uppvärmningssystem. Detta ger förutsättningar för att energikraven i byggreglerna inte styr valet av uppvärmningsform.

Energigas Sverige är dock kritiska till att undanta energi från sol, vind, mark, luft och vatten som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt från energiprestandakravet.

Energigas Sverige anser att den i regeringsskrivelsen om byggnaders energiprestanda aviserade utredningen om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs, använd energi, ska utformas, behöver tillsättas snarast.