Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.

Energigas Sverige har inga synpunkter på betänkandets bedömning att ingen skatt bör införas på avfall som förbränns.

Eftersom Energigas Sverige företräder biogasproducenter runt om i landet så önskar vi även göra följande förtydligande:

Vi tror inte att en skatt på avfall som förbränns skulle bidra till att öka utbudet av substrat för biogas. Anledningen är att en sådan skatt kan väntas leda till att avfallsimporten minskar, vilket frigör kapacitet i svenska förbränningsanläggningar. Det skulle leda till ökad efterfrågan och minskad behandlingsavgift (mottagningsavgift) för svenskt avfall. Efterfrågan på avfall som med fördel används som substrat till biogasproduktion istället för förbränning, skulle därmed också öka.

Det kan även tilläggas att en skatt på förbränning av avfall möjligtvis skulle fördyra biogasproduktionen eftersom skatten även kommer att omfatta det rejekt från biogasproduktion som går till förbränning. Om det blir en kostnadsökning eller inte beror på i vilken omfattning behandlingsavgiften påverkas av skatten.

Att införa en skatt på förbränning av avfall är alltså inte en framkomlig väg för att frigöra mer substrat till biogasproduktion och öka biogasproduktionen i Sverige. Vår bild är att det finns en samsyn i avfallsbranschen om att matavfall gör bäst nytta i biogasproduktion och därför ska ledas dit. Förbränningsanläggningarna vill inte heller elda matavfall i någon större utsträckning eftersom matavfallet har relativt lågt energiinnehåll.