Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementets remiss den 25 februari 2022.

Sammanfattning

Energigas Sverige tillstyrker i stort de förändringar som föreslås i promemorian, med reservation för följande:

  • Bonusnivån för gasbilar bör höjas till 30 000 kr. Det är hög tid att skyndsamt kompensera biogasbranschen för de ekonomiska förluster som regeringens skattesänkningar (på bensin och diesel) orsakar biogasbranschen.
  • I det fall klimatbonusen fortsatt inte utgör statsstöd bör följande paragrafer i förslaget utgå: 12 §, 18 §, 19 § samt 19 a §. Det är mycket viktigt att bonus till gasbilar inte villkoras med onödig administration och krav som inte behöver införas.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.