Ändring av föreskrift för Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag.

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Energimarknadsinspektionens remiss den 2 mars 2022.

Föreslagen föreskriftsändring syftar till att harmonisera bestämmelsen för åldersbestämning av kapitalbastillgångar med motsvarande bestämmelse i Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2019:2) om beräkning av intäktsram för elnätsföretag och är i linje med vad som tidigare föreslagits av gasinfrastrukturbolagen.

Ändringen välkomnas och tillstyrks av Energigas Sverige.