Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 2 november 2021.

Energigas Sverige konstaterar att de föreslagna ändringarna är nödvändiga för att gällande EU-lagstiftning ska följas och tillstyrker därmed förslaget.