Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Klimat- och näringslivsdepartementets remiss den 26 januari 2023.

Energigas Sverige är positiva till att regeringen föreslår att hushåll som drabbats av höga gaspriser ska få ett tillfälligt ekonomiskt stöd, så kallat gasprisstöd. Dock anser Energigas Sverige att stödet bör utvidgas till att även gälla näringsidkare och juridiska personer samt gaskunder som är anslutna till Stockholms gasnät.

Gasen står idag för tre procent av den totala energianvändningen i Sverige, men cirka 20 procent av energianvändningen i sydvästra Sverige. Det västsvenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg till Stenungssund och förser hushåll och företag med gas och spelar en avgörande roll för viktiga industriella processer. Gasnätet i Stockholm förser Stockholm, Solna och Sundbyberg med gas och gasnätet levererar gas till drygt 50 000 hushåll och cirka 800 restauranger och industrier. Biogasandelen i det västsvenska gasnätet ökar snabbt och uppgår nu till drygt 35 procent. I Stockholm är biogasandelen redan uppe i cirka 80 procent.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.