Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 1 juli 2021. Energigas Sverige väljer att endast svara på de delar som berör ursprungsgarantier, förkortat UG, för gas.

Energigas Sverige tillstyrker förslaget under förutsättning att regelverket kan tillämpas enligt nedan.
En skyldighet föreslås införas på gasleverantörer, liknande det förslag som Energigas Sverige framfört[1], att kontrollera huruvida det utfärdats någon ursprungsgaranti för den förnybara gas som köpts in och levereras till slutkund och i så fall se till att denna annulleras:

6 § En ursprungsgaranti ska annulleras av leverantören

  1. när den har använts för att garantera ursprunget på el enligt ellagen (1997:857), eller
  2. när gasen, kylan eller värmen som ursprungsgarantin avser har levererats till en slutkund.

Annullering utomlands ska vara möjligt om överföring till Sverige inte är möjlig
Det är viktigt att det inte är ett krav att ursprungsgarantier som utfärdats utomlands måste föras över till det svenska systemet och annulleras här. Det kommer, åtminstone under en övergångsperiod, att kunna uppstå en situation där det svenska systemet ännu inte kommit plats eller att vissa länders system ännu inte är kompatibelt med det svenska och överföring av ursprungsgarantier inte är möjlig. I dessa fall måste skyldigheten kunna uppfyllas genom att det kan visas att ursprungsgarantier har annullerats i inköpslandet. Som exempel kan nämnas att danska biogascertifikat nu annulleras för export i det danska biogasregistret om gasen säljs eller förs över till Sverige, då det inte är möjligt att föra över dem till Sverige i avsaknad av ett svenskt register. Eftersom det inte finns någon skyldighet att köpa och annullera ursprungsgarantier för att få leverera förnybar gas så får inte den föreslagna kontrollskyldigheten indirekt innebära handelsbegränsningar.

Det är också viktigt att det, då det svenska systemet väl är på plats, finns övergångsbestämmelser så att redan inköpta volymer förnybar gas för vilka det redan annullerats ursprungsgarantier eller biogascertifikat i ett annat lands register kan användas utan problem. Förslagsvis åtminstone i tolv månader. Vi tolkar lagförslaget som att ovan är möjligt, men det är viktigt att det återspeglas även i föreskrifter.
Läs mer i ovan remiss.

[1] Bland annat i vårt remissvar gällande Promemorian Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet (I2021/00533) 12 mars 2021.