Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 27 oktober 2022.

Sammanfattning

Förslag om tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel
Energigas Sverige avstyrker förslaget om sänkt energiskatt på bensin och diesel som används som drivmedel. Riktade stöd till de som behöver det mest åkerinäring, kollektivtrafik och de mest utsatta hushållen är träffsäkrare än en generell skattesänkning för bensin och diesel.
Av promemorian framgår att skattesänkningen ska vara tillfällig och gälla i tre år. Detta regleras dock inte i lagtexten vilket behöver ändras. Tidsbegränsningen bör omfattas av lagtexten.
En sänkt energiskatt på bensin och diesel missgynnar de förnybara drivmedlen. Om förslaget genomförs blir det därför än viktigare att förbättra förutsättningarna för de förnybara alternativen. Exempel på lämpliga åtgärder är fortsatt satsning inom till exempel Klimatklivet och klimatpremien för tunga fordon. I det lätta segmentet behöver gasbilarnas stora klimatnytta avspeglas bättre i de bonusnivåer (bonus-malus) och schabloner (förmånsvärdesberäkning) som tillämpas. Konverteringspremien, viktundantaget för B-körkort samt kostnadskompensation för merkostnad vid besiktning av gasbilar behöver komma på plats. För att möta en ökad efterfrågan på biogas är också stödet till produktion av biometan också en viktig pusselbit.

Slopad koldioxidskatt på bränsle i kraftvärme och värmeverk inom EU ETS
Energigas Sverige tillstyrker förslaget om slopad koldioxidskatt för bränslen som används för värmeproduktion i kraftvärme- och värmeverk inom EU ETS, och instämmer i att koldioxidskatt inte bör tas ut på bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU ETS.
Energigas Sverige påminner om vår begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi gällande fördelning av bränslen i kraftvärmeverk (inskickad till Finansdepartementet 2019-04-17).
Möjlighet att skattemässigt fritt få fördela bränslen mellan el- och värmeproduktion kan ge förbättrade förutsättningar för en successiv infasning av förnybara bränslen.
Det remitterade förslaget kan ge sänkt kostnad för el och fjärrvärme för hushåll och företag. Detta är naturligtvis viktigt i en tid med mycket höga energikostnader. Regeringen har också i annat sammanhang aviserad elpriskompensation för utsatta hushåll och företag. Energigas Sverige anser dock att även de kunder (hushåll och företag) som använder gas behöver kompenseras eftersom de har drabbats hårt av höga energipriser.

Höjd skatt på naturgas och gasol ökar risken för överkompensation av biogas och biogasol
Genom den remitterade promemorian höjs även skatten på gasol och naturgas genom den årliga indexjusteringen. Höjd skatt på naturgas och gasol ökar risken för så kallad överkompensation för biogas och biogasol vilket inte är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler. Det är stödmottagarna som bär risken i det fall åtgärder behöver vidtas om en sådan situation skulle uppstå. Skatten på naturgas och gasol bör därmed inte höjas i en situation när marknadspriset redan är så högt.

Läs hela remissvaret i ovan dokument.