Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 27 september 2021.

Sammanfattning

  • Energigas tillstyrker förslaget att sänka brytpunkterna för malus, men vi anser att de förhöjda koldioxidbeloppen (107 och 132 SEK per g CO2/km) ska gälla under minst fem år från att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Följden av en förlängd malus-period bedöms bli att konsumenternas intresse för malus-bilar minskar på andrahands-marknaden, varpå klimatbonusbilarnas attraktivitet ökar. Därigenom förväntas också exporten av klimatbonusbilarna minska.

  • Energigas Sverige anser att bonus-malus-systemet bör bygga på fordonens klimatpåverkan i ett well-to-wheel-perspektiv. Så är inte fallet idag – speciellt inte i bonusdelen. Elbilar och laddhybrider ges idag avsevärt högre bonusnivåer än biogasbilar, trots att well-to-wheel-data och livscykelanalyser gång på gång visar att en biogasbil är likvärdig med en elbil ur klimatperspektiv. Dagens bonusnivåer behöver justeras så att de bättre speglar fordonens klimatnytta. Det kan göras genom att antingen höga bonusnivån för gasbilar, eller att se till så att bonusnivån för laddhybrider och elbilar sänks betydligt snabbare än vad regeringen aviserade i sin budgetproposition för 2022.

Läs mer i ovan remiss.