Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 10 december 2021.

Energigas Sverige avstyrker förslaget.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel gör skattebefriade biodrivmedel utanför reduktionsplikten, som till exempel biogas, relativt sett dyrare. Konkurrenssituationen för dessa biodrivmedel försämras och det medför att större volymer fossila drivmedel används. Lägre drivmedelspriser kan också göra det mindre fördelaktigt att övergå till eldrift.

Sammantaget innebär en sänkning av energiskatten på bensin och diesel ökade koldioxidutsläpp och en försvagad styrning mot transportsektorns klimatmål. Skattesänkningen kan därmed komma att minska möjligheterna att nå klimatmålen, precis som det också konstateras i promemorians konsekvensanalys. Det är oroande, särskilt med tanke på att transportsektorns utsläppsminskningar hittills har varit långt ifrån tillräckliga.

Givetvis ska alla ha råd att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. Men att sänka skatten på bensin och diesel är inte lösningen. Det finns flera tillgängliga, hållbara, förnybara och kostnadseffektiva alternativ till bensin och diesel. Biogas är ett exempel. Biogas kan användas i både lätta och tunga transporter. Tekniken finns redan och gasfordonen finns att köpa till överkomliga priser. Tankinfrastrukturen finns på plats och utvecklas i snabb takt. Sverige har egen biogasproduktion och satsar nu på att öka den. Dessutom ligger biogas i toppklass när det gäller klimat- och miljönytta.

I stället för att sänka skatten på bensin och diesel bör Sveriges politiker arbeta med styrmedel som gör det lättare att ställa om till de förnybara alternativen. För biogasens del handlar det om att fortsätta med satsningarna inom till exempel Klimatklivet och klimatpremien för tunga fordon. I det lätta segmentet behöver gasbilarnas stora klimatnytta avspeglas bättre i de bonusnivåer (bonus-malus) och schabloner (förmånsvärdesberäkning) som tillämpas. Konverteringspremien, viktundantaget för B-körkort samt kostnadskompensation för merkostnad vid besiktning av gasbilar behöver införas. För att möta en ökad efterfrågan på biogas blir det kommande biogasstödet också en viktig pusselbit.