Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 22 december 2021.

Sammanfattning

  • Energigas Sverige anser att fortsatt skattebefrielse bör vara förstahandsvalet för alla rena och höginblandade biodrivmedel, oavsett om de är flytande eller gasformiga. Att inkludera flytande rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten bör endast ses som en nödlösning i ett scenario där Sverige inte får ett förlängt statsstödsgodkännande för dessa biodrivmedel. Energigas Sverige välkomnar beskedet (2022-02-14) att regeringen inom kort avser lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år.
  • Om förslagen i promemorian ändå genomförs anser vi att det bör tydliggöras redan i lagtext, d.v.s. inte enbart i författningskommentarer, vad som avses med flytande drivmedel. Energigas Sverige välkomnar och tillstyrker promemorians förslag att gaser som komprimerats till vätskeform inte ska anses utgöra ett flytande drivmedel, samt att flytande bränslen avser bränslen som i rumstemperatur och normalt lufttryck uppträder i vätskeform. Det innebär att exempelvis flytande biogas (LBG) inte ska omfattas av reduktionsplikt, vilket är en mycket bra och viktig gränsdragning.
  • Om Sverige beviljas fortsatt skattebefrielse för flytande höginblandade biodrivmedel anser Energigas Sverige att även biogas och biogasol som produceras från samma typ av substrat ska ges skattebefrielse. Energigas Sverige vill dock betona vikten av att i nuläget inte inkludera biogas eller biogasol i någon ny ansökan om statsstödsgodkännande för skattebefrielse.

Läs hela remissvaret ovan.