Energigas Sveriges synpunkter på förslaget

Energigas Sverige har inga invändningar mot att ändra det ränterelaterade och det prisrelaterade beloppet vid beräkning av bilförmån. Vi förstår syftet med det och ser i grunden positivt på att skapa neutralitet mellan inkomst i form av kontant lön och bilförmån. Vi beklagar dock att miljöstyrningen i det viktiga förmånsbilssegmentet har försvagats väsentligt i och med att den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet på gasbilar och laddbara bilar inte förlängdes efter 2020.

I relation till laddbara bilar är det just gasbilar som drabbas värst av summan av de förändringar som redan är genomförda (borttagandet av den tillfälliga nedsättningen) och det nu remitterade förslaget om justerad beräkning av bilförmån. Det remitterade förslagets effekter på förmånsvärdet varierar med nybilspriset (figur 5.1. i den remitterade promemorian). Störst procentuell höjning av förmånsvärdet blir det för bilar vars nybilspris ligger närmast nuvarande brytpunkt på 7,5 prisbasbelopp (ca 355 000 kronor). Tittar vi på Sveriges mest miljöanpassade bilar (klimatbonusbilarna) som är relevanta för förmånsbilssegmentet är det just gasbilar som generellt sett ligger närmast denna brytpunkt och därför drabbas värst av de föreslagna förändringarna.

Laddbara bilar ligger ofta i en högre prisklass, vilket ger en mindre kännbar höjning av förmånsvärdet eller i vissa fall till och med en sänkning. Även i relation till dyrare bensin- och dieselbilar drabbas gasbilar hårdast av den föreslagna förändringen. Det här framgår tyvärr inte i konsekvensanalysen, vilket är en brist. Under rubrikerna Avgränsningar och Effekter för miljön tas elbilar och laddhybridbilar upp som exempel, men inte gasbilar.

Att gasbilar – som till 95 procent drivs med förnybar, hållbar och cirkulär biogas – drabbas extra hårt av förändringarna i förmånsbilssegmentet är olyckligt. Det är ett steg i fel riktning i det här läget när det har konstaterats att kraftfullare åtgärder krävs för att leda Sverige mot klimatmålen och 2030-målet för transportsektorn. Det är också kontraproduktivt mot bakgrund av att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har aviserat (i Januariavtalet) att Sverige ska satsa på en utbyggnad av biogasproduktion och ökad användning av biogas som drivmedel. Dessutom är det problematiskt ur ett nationalekonomiskt perspektiv att ta bort nödvändiga ekonomiska incitament för att välja gasbil samtidigt som statliga medel (inom Klimatklivet) används för att stimulera investeringar i tankstationer för biogas. En reell satsning på biogas – där vi realiserar biogasens unika, breda och värdefulla samhällsnyttor – kräver en mer konsekvent politik.