Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 25 mars 2021.

Energigas Sveriges synpunkter i korthet:

 • Alla alternativ behövs för att nå målet år 2030
  Alla alternativ kommer att behövas för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030 jämfört med år 2010.
 • Energigas Sverige avstyrker förslaget att ändra miljöbilsdefinitionen
  Det enskilt viktigaste är att inte ändra miljöbilsdefinitionen. Det finns ingen motsättning mellan att ha kvar biogasdrivna bilar i den nationella miljöbilsdefinitionen i förordning 2020:486 och samtidigt uppfylla EU:s krav i direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.
 • Det är mycket svårt att förstå poängen med att exkludera biogasbilarna
  Biogasbilarna är en viktig del i transportomställningen och om användningen av biogas går ner, försvinner även de många samhällsnyttorna. För att nå omställningsmålen behöver användningen av biogas i transportsektorn i stället premieras, för både lätt och tung trafik, inte försvåras.
 • Låt nuvarande miljöbilsdefinition fortsatt gälla för 61,5 procent av bilarna
  För myndigheter under regeringen bör uppfyllandet av nuvarande miljöbilsdefinition fortsatt vara kravet för åtminstone 61,5 procent av bilarna. Även för andra offentliga verksamheter, som kommuner och regioner, bör det ställas miljökrav för de fordon som inte omfattas av EU:s krav i direktiv (EU) 2019/1161, exempelvis genom hänvisning till nuvarande miljöbilsdefinition i förordning 2020:486.
 • Överimplementera inte då det gäller bussarna
  Det bör förtydligas att det endast är Klass I- och Klass A-fordon som omfattas.
 • Förslag till förtydliganden i lag och förordning
  Vi föreslår i vårt remissvar ett par förtydliganden, bland annat kopplat till definitionen av alternativa drivmedel där det är viktigt att klargöra att gröngasprincipen gäller.
 • Undermålig konsekvensanalys
  Energigas Sverige anser att viktiga perspektiv inte tas upp i konsekvensanalysen, till exempel att föreslagna ändringar innebär stora ekonomiska konsekvenser för många aktörer verksamma inom biogas, samt att biogasens samhällsnyttor riskerar att utebli.