Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 27 oktober 2020.

Energigas Sveriges synpunkter i korthet:

  • Energigas tillstyrker förslaget att höja koldioxidbeloppen och sänka brytpunkterna, men vi anser att dessa nivåer ska gälla under minst fem år från att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Följden av en förlängd malus-period bedöms bli att konsumenternas intresse för malus-bilar minskar på andrahandsmarknaden, varpå klimatbonusbilarnas attraktivitet ökar. Därigenom förväntas också exporten av klimatbonusbilarna minska.
  • Energigas Sverige Energigas Sverige anser att bonusnivån för gasbilar behöver höjas till en nivå som åtminstone motsvarar laddhybridernas bonusnivå. En höjd bonus till gasbilar är särskilt angeläget nu när regeringen har valt att inte förlänga den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet för gasbilar. En höjd bonus till gasbilar möjliggör även en uppdelning av bonusbeloppet på två utbetalningar. Med en sådan lösning stimuleras en ökad andel gasbilar vid nybilsköp samtidigt som gasbilarnas attraktivitet på andrahandsmarknaden ökar. Exporten av gasbilar kan därmed förväntas minska.

Sverige behöver ställa om fordonsflottan för att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030. Med förlängd malus-period och höjd bonusnivå för gasbilar stimuleras den omställningen på ett effektivt sätt. Den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet för el- och gasbilar bör förlängas av samma anledning. Ytterligare en viktig åtgärd är att göra det attraktivt att bruka klimatbonusbilar på andrahandsmarknaden, t.ex. genom att differentiera trängselskatter och parkeringskostnader till fördel för klimatbonusbilar.

Regeringskansliet har på senare tid remitterat flera promemorior som alla behandlar omställningen av fordonsflottan i Sverige:

  • Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år, svarsdatum 23/11 2020
  • Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet, svarsdatum 24/11 2020
  • Justerad beräkning av bilförmån, svarsdatum 26/1 2021

Energigas Sverige anser att de remitterade förslagen behöver hanteras och utvärderas samlat. I det här remissvaret fokuserar vi dock på de synpunkter som direkt rör förslagen och materialet i promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet.