Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Miljödepartementet remiss den 15 mars 2021.

Energigas Sverige väljer att endast lyfta en fråga som rör Miljöprövningsförordningen 21 kap. och gränser för tillståndsplikt för biogasanläggningar. Energigas Sverige anser att gränserna för när tillståndsplikt B gäller är alldeles för lågt satta, vilket innebär en onödigt dyr och omständlig process för att bygga biogasanläggningar. För att realisera potentialen för biogas, cirkulära lösningar och minskade växthusgasutsläpp behöver tillståndsprocesserna förenklas, se ovan remiss.