Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 18 mars 2020.

Sammanfattande synpunkter

Energigas Sverige avstår från att ge synpunkter på val av stoppregel eller den bakomliggande analysen. Vi beklagar att inga av de synpunkter vi framförde vid remitteringen av Energimyndighetens rapport har blivit hanterade eller kommenterade. Vi upprepar därför till viss del dessa synpunkter, då de fortfarande är precis lika relevanta och icke hanterade i promemorian:

  • 2 § förordningen (2011:1480) om elcertifikat behöver ändras genom ett tillägg om att biogas som distribueras tillsammans med naturgas i ett gasnät ska kunna fördelas via avtal på samma sätt som i skattelagstiftningen och därmed berättiga till tilldelning av elcertifikat. Ändringen bör införas tillsammans med övriga ändringar till 1 januari 2021 och möjliggöra för befintliga naturgaseldade kraftvärmeverk vid gasnät att konvertera till biogas och ansöka om tilldelning av elcertifikat före 31 dec 2021.
  • Energigas Sverige anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning som tar ett helhetsgrepp kring kraftvärmens förutsättningar och villkor. Effektbalansen försämras under kommande år och kapacitetssituationen är redan kritisk i flera storstadsregioner. Eventuella framtida styrmedel bör utformas med detta i beaktande där lokal, planerbar, förnybar elproduktion premieras. Biogas behöver bli en möjliggörare för framtida planerbar el- och värmeproduktion.