Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 13 oktober 2021.

Sammanfattning

Oavsett om vi gör jämförelsen i ett well-to-wheel- eller livscykelperspektiv så är det tydligt att gasbilar generellt sett ger lägre klimatutsläpp än laddhybrider – ofta betydligt lägre.

Energigas Sverige anser att miljöstyrningen i fordonssektorn bör bygga på fordonens klimatpåverkan i ett well-to-wheel- eller livscykelperspektiv. Nedsättningsreglerna syftar till att öka miljöprestanda hos förmånsbilarna, och då är det rimligt att miljöprestanda faktiskt också vägs in vid bestämning av de schabloniserade nedsättningsbeloppen.

Att nedsättningen ökas något för gasbilar är mycket positivt och det innebär i praktiken att gasbilarnas goda miljöprestanda till viss del har vägts in i det remitterade förslaget, dock inte i tillräckligt hög utsträckning. Det föreslås fortfarande en högre nedsättning för laddhybrider (140 000 kronor) än för gasbilar (100 000 kronor), vilket rimmar dåligt med det faktum att gasbilar ger lägre, ofta betydligt lägre, klimatutsläpp än laddhybrider (se ovan).

Mot bakgrund av att gasbilarna ger lägre utsläpp än laddhybrider anser Energigas Sverige att förslaget måste justeras så att gasbilar och laddhybrider ges åtminstone samma nedsättning.

Redan gjorda investeringarna i över 200 tankstationer – som idag levererar 98 procent hållbar, förnybar biogas – är långt ifrån avskrivna. Det enda vettiga, och försvarbara ur klimatsynpunkt och ur ekonomisk synvinkel, vore att säkerställa att vi verkligen får ut bästa möjliga klimatnytta ur dessa investeringar. Det görs enkelt genom att fortsätta premiera gasbilar på liknande sätt som övriga klimatbonusbilar premieras. Det krävs inte mer för att klimatnytta ska uppstå. Investeringarna är redan gjorda. Tekniken finns här och nu.

Miljöstyrningen i förmånsbilssegmentet är en viktig del i premierandet av gasbilar och andra klimatbonusbilar, eftersom en stor del av nybilsförsäljningen sker i just det segmentet. Alltså är det angeläget att gasbilar ges rättvisa konkurrensvillkor i förmånsvärdesberäkningen. Med det remitterade förslaget får vi dock en situation där laddhybriderna riskerar att konkurrera ut gasbilarna i förmånsbilssegmentet, baserat på helt felaktiga signaler och bristande miljöstyrning. Det vore mycket olyckligt för trovärdigheten i styrmedlet och för klimatarbetet och biogasutvecklingen generellt i Sverige.

Se hela remissvaret ovan.