Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad remiss. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Finansdepartementets remiss den 2 juni 2021.

Förslaget
Energigas Sverige tillstyrker att Konsumentverket enligt förslaget lägger upp uppdaterad informationen lätt tillgängligt på Konsumentverkets hemsida som kan användas för att uppfylla kravet på information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar.

Av föreskriften framgår dock inte tydligt att det är Konsumentverket som kommer ta fram underlag och gör beräkningar. Detta bör klargöras i föreskriften alternativt i ett allmänt råd som ansluter till föreskriften.

Energigas Sverige saknar en tydlig beskrivning i förslaget av hur bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från gas som fordonsbränsle ska omfattas och beräknas. Gas som fordonsbränsle måste förtydligas i förslaget och biogasens klimatnytta måste beaktas vid beräkning av koldioxidutsläpp, se hela remissvaret ovan.